Get AutoGPT up and running on Google Colab

Github repo: https://github.com/Significant-Gravitas/Auto-GPT Instruction:

  • Cập nhật API key:
    • Tìm file .env.template, đổi tên thành env.txt để có thể chỉnh sửa bằng text editor của Google Colab.
    • Tìm dòng ## OPENAI_API_KEY và cập nhật key, không kèm dấu nháy. Thông tin đúng có dạng ## OPENAI_API_KEY=Key-cua-ban

References:

Bật Custom Search API trong Google Cloud Console

Thiết lập tài khoản Google Programmable Search https://programmablesearchengine.google.com/

Những ghi chú có đề cập đến ghi chú này

Không có ghi chú nào liên kết với ghi chú này.


Đây là tất cả các ghi chú có trong 🌱 "khu vườn" này được biểu diễn dưới dạng mạng lưới các liên kết.