Linking your thinking

Ref: [[ PKM ]] Productivity Source: Linking Your Thinking

The PKM planet

Khái niệm này cho phép nhìn về PKM một cách tổng quát và toàn diện, đồng thời nhìn nhận rõ ràng hơn PKM không chỉ là một khái niệm mà thực tế nó là gì.

Những ghi chú có đề cập đến ghi chú này

Không có ghi chú nào liên kết với ghi chú này.


Đây là tất cả các ghi chú có trong 🌱 "khu vườn" này được biểu diễn dưới dạng mạng lưới các liên kết.